Przejdź do treści głównej

Link do strony Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska Kraina

Jak powstała

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina powstało na podstawie wspólnej inicjatywy oddolnej 3 sektorów: gospodarczego (przedsiębiorcy, w tym gospodarstwa rybackie), społecznego (organizacje pozarządowe – w tym związane z rybactwem, osoby fizyczne) oraz publicznego (5 z 10 gmin powiatu bielskiego, Powiat Bielski), mocą uchwały podjętej 15 października 2009 r. na Zebraniu Członków Założycieli.

4 stycznia 2010 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (Sąd Rejonowy w Bielsku –Białej).

RLGD jest kontynuacją LGR, która realizowała LSROR w okresie programowania 2007-2013 na podstawie umowy o warunkach i sposobie realizacji LSROR.

Cel

Celem powstania RLGD był i jest zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy obszaru zależnego od rybactwa poprzez promowanie wzrostu gospodarczego, tworzenie miejsc pracy oraz wspieranie zdolności do zatrudnienia i mobilności na rynku pracy, a także aktywizacja i włączenie społeczności obszarów zależnych od rybactwa.

Obszar

Obszar Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska Kraina zajmuje 275 km2. Strukturę administracyjną obszaru tworzy 5 gmin tj. Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Wilamowice, w tym: 2 gminy miejsko-wiejskie oraz 3 gminy wiejskie co stanowi 60% powierzchni powiatu bielskiego i 2% powierzchni województwa śląskiego

 

Spójność LSR opiera się przede wszystkim na spójności przestrzennej obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju - tzn. gminy wchodzące w skład RLGD pozostają w bezpośrednim sąsiedztwie. Obszar LSR ma formę połowy niezamkniętego pierścienia wokół miasta Bielsko-Biała, nienależącego do powiatu bielskiego, a stanowiącego odrębny Powiat Grodzki.
Obszar objęty działaniem RLGD znajduje się w południowej części województwa śląskiego i leży w całości na terenie powiatu bielskiego, w obrębie międzynarodowych szlaków komunikacyjnych i transportowych. Obszar LGR Bielska Kraina graniczy z:

  • położonym w jego centrum miastem Bielsko-Biała (Powiat Grodzki) od północy – z powiatem pszczyńskim

  • od zachodu – z powiatem cieszyńskim

  • od południowego wschodu – z powiatem żywieckim

  • od północnego wschodu – z powiatami: oświęcimskim i wadowickim, należącymi do województwa małopolskiego.

Cały obszar charakteryzuje się powiązaniami gospodarczymi, historycznymi, kulturowymi i przyrodniczymi.

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina
ul. Tadeusza Regera 81
43-382 Bielsko-Biała

Tel.: 33/810-08-38 lub 33/810 57 35
Fax.: 33/810-57-35 wew. 25
Mob.: +48/725-449-170
E-mail: biuro@bielskakraina.pl
Strona intertetowa: bielskakraina.pl

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś