Przejdź do treści głównej

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina


Link do strony Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska Kraina

Jak powstała

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina powstało na podstawie wspólnej inicjatywy oddolnej 3 sektorów: gospodarczego (przedsiębiorcy, w tym gospodarstwa rybackie), społecznego (organizacje pozarządowe – w tym związane z rybactwem, osoby fizyczne) oraz publicznego (5 z 10 gmin powiatu bielskiego, Powiat Bielski), mocą uchwały podjętej 15 października 2009 r. na Zebraniu Członków Założycieli.

4 stycznia 2010 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (Sąd Rejonowy w Bielsku –Białej).

RLGD jest kontynuacją LGR, która realizowała LSROR w okresie programowania 2007-2013 na podstawie umowy o warunkach i sposobie realizacji LSROR.

Cel

Celem powstania RLGD był i jest zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy obszaru zależnego od rybactwa poprzez promowanie wzrostu gospodarczego, tworzenie miejsc pracy oraz wspieranie zdolności do zatrudnienia i mobilności na rynku pracy, a także aktywizacja i włączenie społeczności obszarów zależnych od rybactwa.

Obszar

Obszar Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska Kraina zajmuje 275 km2. Strukturę administracyjną obszaru tworzy 5 gmin tj. Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Wilamowice, w tym: 2 gminy miejsko-wiejskie oraz 3 gminy wiejskie co stanowi 60% powierzchni powiatu bielskiego i 2% powierzchni województwa śląskiego

 

Spójność LSR opiera się przede wszystkim na spójności przestrzennej obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju - tzn. gminy wchodzące w skład RLGD pozostają w bezpośrednim sąsiedztwie. Obszar LSR ma formę połowy niezamkniętego pierścienia wokół miasta Bielsko-Biała, nienależącego do powiatu bielskiego, a stanowiącego odrębny Powiat Grodzki.
Obszar objęty działaniem RLGD znajduje się w południowej części województwa śląskiego i leży w całości na terenie powiatu bielskiego, w obrębie międzynarodowych szlaków komunikacyjnych i transportowych. Obszar LGR Bielska Kraina graniczy z:

  • położonym w jego centrum miastem Bielsko-Biała (Powiat Grodzki) od północy – z powiatem pszczyńskim

  • od zachodu – z powiatem cieszyńskim

  • od południowego wschodu – z powiatem żywieckim

  • od północnego wschodu – z powiatami: oświęcimskim i wadowickim, należącymi do województwa małopolskiego.

Cały obszar charakteryzuje się powiązaniami gospodarczymi, historycznymi, kulturowymi i przyrodniczymi.

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina
ul. Tadeusza Regera 81
43-382 Bielsko-Biała

Tel.: 33/810-08-38 lub 33/810 57 35
Fax.: 33/810-57-35 wew. 25
Mob.: +48/725-449-170
E-mail: biuro@bielskakraina.pl
Strona intertetowa: bielskakraina.pl

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś