Przejdź do treści głównej

Rybacka Lokalna Grupa Działania "Jurajska Ryba"


Link do strony Lokalnej Rybackiej Grupy Działania "Jurajska Ryba"

Jak powstała

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba” powstała 16 kwietnia 2015 r. z inicjatywy przedstawicieli gmin oraz grupy rybaków z naszego obszaru. W zebraniu założycielskim wzięły udział 23 osoby.

RLGD „Jurajska Ryba” jest stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późniejszymi zm.), ustawy z 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U z 2015r. poz. 378) i innych właściwych krajowych i wspólnotowych przepisów prawnych: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Fundusze Regionalnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiegoi Rybackiego. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. RLGD „Jurajska Ryba” w dniu 22.05.2015 r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000559500. Nadzór nad stowarzyszeniem sprawuje Marszałek Województwa Śląskiego.

Obszar

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba” na chwilę obecną skupia w swoich szeregach ponad 60 członków. Partnerskie gminy, które reprezentują w stowarzyszeniu sektor publiczny, położone są w dwóch województwach:

  • śląskim:
    - powiat częstochowski: Dąbrowa Zielona, Janów, Koniecpol, Lelów, Przyrów;
    - powiat zawierciański: Irządze, Szczekociny;
    - powiat myszkowski: Żarki;
  • łódzkim:
    - powiat radomszczański: Żytno.

Członkowskie gminy są spójne pod względem społecznym i kulturalnym oraz położenia geograficznego.

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba” jest otwarta na nowych partnerów, którzy chcieliby realizować nasze cele statutowe oraz aktywnie włączyć się w prace stowarzyszenia.

Kontakt

Rybacka Lokalna Grupa Działania "Jurajska Ryba"
ul. Rynek 17
42-248 Przyrów

Tel.: 690 333 735
E-mail: lgr@przyrow.pl
Strona internetowa: jurajskaryba.pl/

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś