Przejdź do treści głównej

Rybacka Lokalna Grupa Działania "Jurajska Ryba"


Link do strony Lokalnej Rybackiej Grupy Działania

Jak powstała

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba” powstała 16 kwietnia 2015 r. z inicjatywy przedstawicieli gmin oraz grupy rybaków z naszego obszaru. W zebraniu założycielskim wzięły udział 23 osoby.

RLGD „Jurajska Ryba” jest stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późniejszymi zm.), ustawy z 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U z 2015r. poz. 378) i innych właściwych krajowych i wspólnotowych przepisów prawnych: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Fundusze Regionalnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiegoi Rybackiego. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. RLGD „Jurajska Ryba” w dniu 22.05.2015 r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000559500. Nadzór nad stowarzyszeniem sprawuje Marszałek Województwa Śląskiego.

Obszar

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba” na chwilę obecną skupia w swoich szeregach ponad 60 członków. Partnerskie gminy, które reprezentują w stowarzyszeniu sektor publiczny, położone są w dwóch województwach:

  • śląskim:
    - powiat częstochowski: Dąbrowa Zielona, Janów, Koniecpol, Lelów, Przyrów;
    - powiat zawierciański: Irządze, Szczekociny;
    - powiat myszkowski: Żarki;
  • łódzkim:
    - powiat radomszczański: Żytno.

Członkowskie gminy są spójne pod względem społecznym i kulturalnym oraz położenia geograficznego.

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba” jest otwarta na nowych partnerów, którzy chcieliby realizować nasze cele statutowe oraz aktywnie włączyć się w prace stowarzyszenia.

Kontakt

Rybacka Lokalna Grupa Działania "Jurajska Ryba"
ul. Rynek 17
42-248 Przyrów

Tel.: 690 333 735
E-mail: lgr@przyrow.pl
Strona internetowa: jurajskaryba.pl/

Pomóż nam poprawić serwis




Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś