Przejdź do treści głównej

Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" 2014-2020


Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) na lata 2014-2020 jest kontynuacją Europejskiego Funduszu Rybackiego, który był wdrażany w latach 2007-2013.

Budżet Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) wynosi 6,5 mld EUR. Polsce przyznano ponad 531 mln EUR, co wraz z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln EUR) daje ok. 710 mln EUR. Oznacza to, że nasz kraj jest w czołówce państw, które otrzymały najwięcej środków – alokacja ta stanowi jedną z 4 najwyższych w Unii Europejskiej.

Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 zakłada realizację sześciu priorytetów:

  I.            Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa;

  II.            Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury;

  III.            Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa;

  IV.            Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich;

  V.            Wspieranie wprowadzania do obrotu i przetwarzania;

  VI.            Zintegrowana Polityka Morska oraz Pomoc techniczna.

W ramach wyżej wymienionych priorytetów pomoc finansowa obejmować będzie nie tylko tradycyjnie rozumiane wsparcie sektora rybackiego, ale również wsparcie takich komponentów jak: rynek rybny, kontrola i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz zintegrowana polityka morska.

W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 dofinansowaniem objęte będzie rybołówstwo morskie, rybołówstwo śródlądowe oraz akwakultura, a także w niewielkim zakresie przetwórstwo.

Wsparcie dla akwakultury zakłada częściowo kontynuację działań z okresu programowania 2007-2013 jak np. działania wodno-środowiskowe, ale z możliwością wsparcia dla zadań inwestycyjnych, które obejmować będą koszty związane z ochroną i rozmnażaniem zwierząt wodnych w ramach programów ochrony środowiska i odbudowy różnorodności biologicznej.

Nowością są usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury. Pomocą finansową będzie mógł być objęty m. in. zakup usług doradczych o charakterze technicznym, naukowym, prawnym, środowiskowym lub gospodarczym, związany z prowadzeniem gospodarstwa.

Przewidziane jest również wsparcie dla nowych hodowców w zakresie rozpoczęcia działalności w sektorze akwakultury. Młodzi hodowcy będą mogli ubiegać się o pomoc finansową na zakładanie przedsiębiorstw akwakultury. Warunkiem jest posiadanie przez nich odpowiednich umiejętności i kompetencji zawodowych, których uzyskanie, będzie również finansowane z PO RYBY 2014-2020.

Dodatkowo obszarem wsparcia w sektorze akwakultury w ramach przyszłej perspektywy finansowej, jest ubezpieczenie zasobów akwakultury. Pomoc finansowa w niniejszym zakresie będzie kierowana do producentów z sektora akwakultury w celu ubezpieczenia zasobów akwakultury. Ubezpieczenie może pokrywać straty ekonomiczne powstałe m. in. w związku z klęskami żywiołowymi, niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi i chorobami w akwakulturze.

Priorytet 4

W ramach środków EFMR Polska przygotowała Program Operacyjny ,,Rybactwo i Morze” 2014-2020 (PO RYBY). Samorządy Województw są Instytucją Pośredniczącą dla Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej ww. programu.

Na tę Oś zaplanowano kwotę około 94 mln EUR. Podział środków finansowych w ramach priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020 na poszczególne województwa został dokonany na podstawie rankingu w województwach pod względem wartości  „wskaźnika rybackości”.

Limit środków dla województwa śląskiego wynosił 5 mln EURO.

W ramach ogłoszonego przez Samorząd Województwa Śląskiego we wrześniu 2015 roku konkursu o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 w ramach EFMR (Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego) swoje Strategie realizować będą 2 Lokalne Grupy Działania: Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina z budżetem 3 000 000 mln EURO (Jaworze, Jasienica, Czechowice-Dziedzice, Bestwina oraz Wilamowice) oraz Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba” z budżetem 2 000 000 mln EURO (Dąbrowa Zielona, Irządze, Janów, Koniecpol, Lelów, Szczekociny, Żarki, Żytno, Przyrów).

W nowym okresie programowania Rybackie Lokalne Grupy Działania swoim działaniem obejmują obszar 14 Gmin, a obszar zamieszkiwany jest przez 155.831 mieszkańców. Dzięki środkom, które otrzyma LGD, Wnioskodawcy z obszaru objętego dofinansowaniem będą mogli otrzymać dofinansowanie na:

  • podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury;
  • wspieranie zróżnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury;
  • wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.
  • propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego;
  • powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Dodatkowo w nowym okresie programowania w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zostały dedykowane środki tylko dla Wnioskodawców z terenu obszaru LGD. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kwota 16 mln Euro oraz w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego również kwota 16 mln Euro.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś