Przejdź do treści głównej

Skorzystaj z programu

Kto może skorzystać z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020?


Czy Priorytet 4 Programu Operacyjnego jest dla mnie?

Jakie warunki muszę spełniać, by otrzymać dofinansowanie?

Jakie operacje można realizować w ramach Priorytetu 4?

Jeśli nurtują Cię powyższe pytania, koniecznie przeczytaj!

 

Pomoc udzielana jest z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a zasady i warunki udzielania tej pomocy określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE)1198/2006 i (WE) 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2015, str. 1). Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem EFMR (Dz. U. (Poz. 1358) określa zasady ogólne przyznawania i zwracania pomocy finansowej przyznawanej w ramach poszczególnych priorytetów Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”.

Priorytet 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020” będzie realizowany poprzez instrument Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS). Ma on służyć rozwojowi społeczno-gospodarczemu obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel

Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” jest przyznawana na realizację następujących celów:

a) podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury;

b) wspieranie zróżnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury;

c) wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

d) propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego;

e) powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznania pomocy:

 • Pomoc na realizację operacji polegających na podnoszeniu wartości produktów, tworzeniu miejsc pracy, zachęcaniu młodych ludzi i propagowaniu innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury będzie przyznawana w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów.

  Pomoc przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 300 000 zł na jednego beneficjenta.
 • Pomoc na realizację operacji polegającej na wspieraniu różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieraniu uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmować będzie:
     1) różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, nie związanych z podstawową działalnością rybacką, lub
     2) podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru rybackiego, lub
     3) wspieranie uczenia się osób z sektora rybackiego, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

  Pomoc na realizację ww. operacji przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50 % tych kosztów.

  Pomoc przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 300 000 zł na jednego beneficjenta.
 • Pomoc na realizację operacji polegającej na wspieraniu i wykorzystaniu atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu obejmować będzie:
    
  1) wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez działania na rzecz przeciwdziałania kłusownictwu, lub
     2) przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich w przypadku jego zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej lub szkody spowodowanej działalnością chronionych gatunków zwierząt, lub
     3) odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego poprzez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych;
     4) ochronę obszarów będących formami ochrony przyrody poprzez regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo.

  Pomoc na realizację ww. operacji przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości 85% tych kosztów.

  Pomoc przyznaje się
  do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 300 000 zł na jednego beneficjenta.
 • Pomoc na realizację operacji polegającej na propagowaniu dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmować będzie:
    
  1) tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką, lub
     2) promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego.

  Pomoc na realizację ww. operacji przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości 85% tych kosztów.

  Pomoc przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 300 000 zł na jednego beneficjenta.

  Pomoc na realizację operacji polegającej na propagowaniu dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego, przyznaje się jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom, których celem statutowym jest działalność na rzecz społeczeństwa.
 • Pomoc na realizację operacji polegającej na powierzeniu społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym i zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską obejmować będzie wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu i zarządzaniu zasobami rybołówstwa.

  Pomoc na realizację przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości 85% tych kosztów.

  Pomoc na realizację operacji przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 300 000 zł na jednego beneficjenta.

  Pomoc na realizację operacji polegającej na powierzaniu społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym i zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską obejmuje wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu i zarządzaniu zasobami rybołówstwa jest przyznawana uznanym organizacjom producentów ryb, jednostkom naukowo-badawczym, wyższym uczelniom.

Pomoc w ramach priorytetu 4 będzie przyznawana Wnioskodawcom, którzy złożą do Lokalnej Grupy Rybackiej wniosek o dofinansowanie.

Rybackie Lokalne Grupy Działania podają do publicznej wiadomości informacje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie, które można również znaleźć w zakładce Konkursy/Nabory wniosków

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś